นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ระบบ IL e-Learning จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ-นามสกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการ Login เข้าระบบ การติดต่อ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เท่านั้น

2. ระบบ IL e-Learning ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระบบ IL e-Learning จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจะมีเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่่ยวข้องในการดำเนินการเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

การใช้คุกกี้ (Cookies)

ระบบ IL e-Learning มีการใช้งาน “คุกกี้” โดยจะส่งไปติดตั้งในโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของท่านโดยอัตโนมัติ คุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์ระบบ IL e-Learning สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบคุกกี้หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ นั้นทํางานอีกต่อไป การใช้งานคุกกี้จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์ของระบบ IL e-Learning มากขึ้นเพราะคุกกี้จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม